Algemene verkoopsvoorwaarden

De opdrachtgever wordt uit hoofde van de overeenkomst geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht zijn hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden.

 

1. TOEPASSELIJKHEID:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten afgesloten met Printhings BV
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Printhings BV zich daarmee schriftelijk heeft akkoord verklaard.
1.3 De onderhavig voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Printhings BV, voor de uitvoering waarvan door Printhings BV derden dienen te worden betrokken.

 

2. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN:

2.1 Offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na datum van de offerte, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Printhings BV is slechts aan haar offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 

3. PRIJZEN:

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, gelden prijzen af magazijn. Zij zijn exclusief B.T.W.
3.2 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze offerte voor nabestellingen.
3.3 Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.4 Indien er met de opdrachtgever een bepaalde prijs is overeengekomen, is Printhings BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Printhings BV . kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

 

4. LEVERINGEN:

4.1 De goederen reizen vanaf het ogenblik van verzending vanuit ons magazijn altijd op risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zelfs bij Franco leveringen evenals bij levering bij derden op vraag van de opdrachtgever.
4.2 De opdrachtgever is verplicht om terstond na de levering de producten grondig te inspecteren op gebreken of beschadigingen, deze moeten onmiddellijk op de aflevering bon vermeld worden, en binnen de 8 dagen schriftelijk aan Printhings BV worden bevestigd, zo niet kunnen hiervoor geen schadebedingen meer ingesteld worden. Indien Printhings BV op zich heeft genomen de producten te monteren, geldt deze verplichting vanaf het moment waarop de producten of de belangrijkste onderdelen daarvan bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.
4.3 Wanneer de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na de levering, c.q. opstelling, schriftelijk wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgesteld, in te stemmen en vervalt ieder recht op verdere schade- of kostenvergoeding.
4.4 De opdrachtgever dient Printhings BV bij reclamatie terstond in staat te stellen deze te controleren. Wanneer deze reclamatie terecht is, zal Printhings BV naar eigen keuze een billijke schadevergoeding betalen tot een hoogte van maximaal het bedrag van het niet conforme gedeelte van de opdracht, en kan dit geen aanleiding geven voor verdere schadevergoeding.

 

5. TERMIJNEN:

Overeengekomen levertermijnen zullen door Printhings BV zoveel mogelijk in acht worden genomen. Ze zijn louter indicatief en niet bindend. De opdrachtgever mag er zich niet op beroepen, noch schadevergoeding of intrest eisen, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen in bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 

6. ANNULERINGEN:

6.1 Een opdrachtgever kan zich slechts beroepen op wijzigingen of annuleringen van een opdracht, indien en voor zover Printhings BV schriftelijk met een dergelijke wijziging of annulering heeft toegestemd.
6.2 Wanneer een opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Printhings BV alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de betreffende annulering voortvloeiende schade.

 

7. OVERMACHT:

In geval Printhings BV door overmacht (daarin begrepen machinebreuk, staking, enz…) wordt verhinderd zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, heeft Printhings BV het recht de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De geleverde goederen blijven eigendom van Printhings BV tot hun volledige betaling, die dan ook de overdracht van eigendom teweegbrengt. De verkoper mag de teruggave van de goederen eisen door een gewoon schrijven of door gelijk welke andere wisselbetuiging. Dit eigendomsvoorbehoud is ook tegenstelbaar tegenover derden.

 

9. TOLERANTIES:

Lichte toleranties in de drukkleur zijn onvermijdelijk en moeten aanvaard worden.

 

10. BETALINGEN:

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Reclamaties op een zelfstandig onderdeel in een gespecifieerde factuur, ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn verplichting tot betaling binnen de aangegeven tijd van de overige posten van de factuur. Iedere factuur, niet betaald voor de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 20% voor schadeloosstelling, met een minimum van 75 euro en 1,5% interest per maand vanaf de vervaldag. Bij aangetekende zending worden daarenboven 12,5 euro administratiekosten aangerekend.
10.2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt hij geacht met de betreffende factuur akkoord te gaan.
10.3 Bij niet betaling van facturen, strekken door de opdrachtgever betalingen eerst voor alle verschuldigde rente, vervolgens voor de kosten en tenslotte voor de opeisbare facturen die het langst open staan, ongeacht of de opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
10.4 Eventueel verleende kortingen vervallen bij niet-tijdige betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

11. MONTAGE:

Alle voor (de) montage zijnde producten, afgegeven door de opdrachtgever aan Printhings BV, zijn niet verzekerd tegen brand, schade en verlies.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID:

12.1 Printhings BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan doordat Printhings BV van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.2 Printhings BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade met maximaal het bedrag van het niet conforme gedeelte van de opdracht (zie 4.4)
12.3 Printhings BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

 

13. VRIJWARING:

De opdrachtgever vrijwaart Printhings BV. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Printhings BV toerekenbaar is. Indien Printhings BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Printhings BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Printhings BV gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten aan de zijde van Printhings BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 

14. EIGENDOMSRECHTEN:

Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomsten worden aangegaan tussen Printhings BV en de opdrachtgever, ter zake de overdracht van aanwezige auteursrechten op de vervaardigde producten, blijven deze auteursrechten bij Printhings BV De opdrachtgever garandeert bij de opdracht dat met de uitvoering daarvan geen inbreuk op het auteursrecht of ander intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt, of anderzijds onrechtmatig wordt gehandeld jegens derden, en vrijwaart Printhings BV in en buitenechtelijk voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de productie voortvloeiend.

 

15. GESCHILLEN:

In geval van betwisting wordt de Handelsrechtbank van Dendermonde als alleen bevoegd erkend. Deze bepaling is algemeen en geldt ook als de overeenkomst elders zou ontstaan zijn dan ter woonplaats van de verkoper. Voor alle andere bepalingen gelden de algemene verkoopsvoorwaarden eigen aan de zeefdrukkerij en groot formaat digitale drukkerij, opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie VZW, lid van het Verbond van Belgische ondernemingen, voor wat betreft beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan de afwerking. De hierboven vernoemde bijzondere voorwaarden primeren echter op alle clausules die er eventueel strijdig mee zouden zijn.